Klubregler

1. Spilletider Klubbens løbende turneringer begynder som hovedregel på alle spilledage kl. 9, 13 eller 19 præcis. Det henstilles til medlemmerne at komme i så god tid, at starttidspunktet kan overholdes.

2. Sæsonen Sæsonen begynder første spilledag i september og slutter sidste spilledag i april. Undtaget herfra er de hold, hvor sæsonen begynder første spilledag i oktober og slutter sidste spilledag i marts. Der spilles i almindelighed ikke i perioden 15. december-1. januar begge dage inklusive, på helligdage og i skolernes efterårs- og vinterferie. Der henvises i øvrigt til de detaljerede sæsonprogrammer, der gælder fra turneringens start.

3. Betaling af kontingent mv. Kontingent og al spillebetaling betales senest 15. september.
Kontingent og spillebetaling indbetales til Aabenraa Bridge Centers konto i Sydbank, reg. nr. 7910, kontonr. 1074551. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 15. september det pågældende år, betragtes medlemmet som udmeldt.

4.Substitutter Et medlem, som ikke selv kan møde på et eller flere spilletidspunkter, må som hovedregel selv skaffe en substitut. Turneringslederen skal underrettes herom, inden spillet begynder. Kan spilleren ikke selv skaffe en substitut, må der meldes afbud til turneringslederen så tidligt som muligt. Denne vil primært søge at indsætte en passende substitut, men kan efter forholdene aflyse en holdkamp eller ændre turneringen i øvrigt. Det er almindeligt, at den faste spiller betaler spilleafgiften for substitutten.

5.Justeret score ved substituering i parturnering Hvis en af spillerne i et par er substitueret, sker der normalt ingen justering af den opnåede score i en parturnering. Turneringsledelsen kan dog på forhånd bestemme, at en eventuel score over middel justeres til parrets gennemsnit, hvis parret med den anvendte substitut formodes at ville have kvalificeret sig til at spille i en højere række. Hvis et helt par i en parturnering er substitueret, justeres en opnået score over middel til parrets gennemsnit, såfremt dette gennemsnit er lavere end den opnåede score. (Læs under  punkt 15: Vejledning for klubledere, hvordan det administreres.)

6.Justeret score ved substituering i holdturnering Hvis kun en enkelt spiller på et hold er substitueret, sker der normalt ingen justering af den  opnåede score. Hvis to spillere på et hold er substitueret, sker der normalt ingen justering, hvis substitutterne spiller med hver sin af holdets ordinære spillere. Turneringsledelsen kan dispensere fra sidstnævnte forudsætning, hvis den skønner, at de anvendte substitutter ikke forstærker holdet væsentligt. I alle andre tilfælde af substituering justeres opnåede kamppoint, der ligger over holdets gennemsnit i øvrige kampe i turneringen (også de efterfølgende) ned til dette gennemsnit. Turneringsledelsen kan dog på forhånd bestemme, at holdets opnåede kamppoint justeres ned til holdets gennemsnit, når der anvendes en eller to substitutter, og holdet med den anvendte opstilling formodes at ville have kvalificeret sig til at spille i en højere række.

7.Almindelige regler ved substituering Når der sker justering af en score i en parturnering, kommer dette ikke andre spillere eller par til gode. I en holdturnering får modstanderne kamppoint svarende til den justerede score. Fordeling af mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score, før der sker en justering. Fordeling af præmier i en turnering sker på basis af det opnåede resultat efter eventuel justering. Et par er ikke præmieberettiget, hvis begge spillere har været  fraværende  samtidig i mere end halvdelen af turneringen.

Har en præmieberettiget spiller haft substitut i en væsentlig del af turneringen, overlades det til den pågældende selv at afgøre, om præmien helt eller delvis skal overlades til substitutten.

En spiller, der har været substitueret i en hel turnering, er ikke præmieberettiget. En fast substitut kan i så tilfælde som gæste-spiller indgå i det fraværende medlems rettigheder.

8. Overordnede bestemmelser Hvor ingen særlige bestemmelser er fastsat i klubreglerne eller meddelt ved opslag eller på startlister, gælder de internationale love for turneringsbridge for klubbens turneringer. Tilsvarende gælder i relevant omfang DBF’s særlige turneringsbestemmelser.

9. Appel af turneringslederens afgørelser Klubbens lov- og regelfortolkende udvalg, der virker i henhold til DBF’s turneringsbestemmelser, består af bestyrelsen og turneringsudvalget.

10. Bestemmelser ved lige stilling Hvis flere par henholdsvis hold ved afslutningen af en turnering står lige i pointsum, er de som hovedregel fælles om den pågældende placering, og en eventuel præmiesum deles ligeligt mellem dem. Hvor det er nødvendigt at ophæve lige stilling (f.eks. hvis der på forhånd er købt præmier, eller hvis resultatet er afgørende for placeringen i en efterfølgende turnering) anvendes DBfs turneringsbestemmelser. (I en parturnering der spilles over flere gange, er det  indbyrdes resultater i runden, der afgør placeringen).

11.Tidsforhold Klubbens turneringer tilrettelægges som hovedregel med en tidsplan, der gør det muligt at afvikle turneringer med op til 33 spil pr. gang inklusive en pause på maks. 15 minutter. Der benyttes ur ved afviklingen. Ved tidsoverskridelse anvendes DBF’s turneringsreglements almindelige bestemmelser. Alle spillere bør være turneringslederen behjælpelig med, at fastlagte tider overholdes.

12. Etikette og uregelmæssigheder Omærksomheden henledes specielt på følgende uddrag af DBF’s turneringsreglement og de internationale love: 

  • Systemkort er obligatorisk
  • Spillerne bør vise god etikette såvel før som under og efter spillet
  • Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridgen og ved klublivet i øvrigt
  • Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed
  • Tilkaldelsen af turneringslederen skal foregå stilfærdigt, og den skal betragtes som en naturlig og udramatisk del af turneringens afvikling
  • Ingen ved det pågældende bord må melde eller spille videre, før turneringslederen har
    forklaret, hvordan uregelmæssigheden berigtiges
  •  For at alle kan stilles lige, bør spillerne afholde sig fra selv at dømme efter en uregelmæssighed, og det er af samme grund heller ikke tilladt at give afkald på en  turneringslederkendelse

13. Almindelige ordensregler Medlemmerne bør behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne, og det bør undgås at “knipse” eller “knække” spillekortene i bordet ved blanding og under spillet.

Spillerne skal arrangere mapperne i nummerorden og i øvrigt  hjælpe til med oprydningen.

14. Orientering Medlemmerne bør holde sig orienteret om alle relevante oplysninger, der meddeles dem gennem Dansk Bridge, Bridge Nyt Distrikt Sydjylland, klubbens Nyhedsbrev og ved opslag i klublokalet mv. I den forbindelse gøres opmærksom på, at indskud til holdturneringer, der er arrangeret af Danmarks Bridgeforbund og Distrikt Sydjylland betales af klubben. For så vidt angår Pokalturneringen betales for indskuddet i den første runde, holdet deltager i.

15. Vejledning for klubledere  KLIK HER