vedtægter

Vedtægter
for
AABENRAA BRIDGE CENTER
september 2009

§ 1


Navn og hjemsted

Klubbens navn er AABENRAA BRIDGE CENTER. Dens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Klubben er stiftet den 24.7.1991.

§ 2

Formål

Klubbens formål er at dyrke turneringsbridge samt at fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Sydjylland  og er som så-dan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de gældende regler.

Medlemsbladet ”Dansk Bridge” modtages i klubabonnement.

§ 4

Medlemskab

Medlemskab af klubben er åbent med de begrænsninger de ydre pladsmæssige rammer måtte lægge på antallet af medlemmer.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for AABENRAA BRIDGE CENTER”.

Æresmedlemmer udpeges af den samlede bestyrelse.

 

§ 5

Kontingent

Størrelsen af klubkontingent og spillebetaling samt betalingsterminer herfor fastsættes af bestyrelsen.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson medmindre andet er aftalt.

Kontingentrestance kan efter bestyrelsens beslutning medføre eksklusion.

 § 6

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforplig-telser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om ude-lukkelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på først-kommende generalforsamling, og at den sættes på dagsordenen som særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§13 og 14.

§ 7

Ordinær generalforsamling samt generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af  september måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker gennem opslag i klublokalet, ved annoncering eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med tre ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skrift-ligt til formanden/bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal.  Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§  15 og 16.

På generalforsamlingen kan der kun træffes bindende beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen.

Enhver afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 8

 Dagsorden

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Godkendelse af det reviderede regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af bestyrelsen

6.    Valg af revisor og revisorsuppleant

7.    Eventuelt

 

§ 9

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestem-melser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 7.

 § 10

Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ved opstået ledighed kan den tilbageværende bestyrelse udpege en stedfortræder, som fun-gerer for resten af perioden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 § 11

Regnskab og  revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Årsregnskabet revideres forud for general-forsamlingen af den valgte revisor.

§ 12

Tegning og hæftelse

Ved køb, optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom eller andre betydende forhold tegnes klubben af formanden sammen med 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

Hverken klubbens medlemmer eller klubbens bestyrelse hæfter personligt for klubbens forplig-telser.

 

§ 13

 Klublokaler

Bestyrelsen kan anskaffe, finansiere og drive en ejendom, der fungerer som klublokaler for AABENRAA BRIDGE CENTER.

 § 14

 Klubregler

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for AABENRAA BRIDGE CENTER”. Klubreglerne udarbejdes af bestyrelsen.

 § 15

 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst totredjedele af de af-givne stemmer er for forslaget.

 § 16

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær gene-ralforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst totredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed uan-set de fremmødtes antal.

På selv samme generalforsamling træffes beslutning om, om en eventuel formue skal tilgå Danmarks Bridgeforbund Distrikt Sydjylland  eller andre og almennyttige formål i Sønderjylland.

Disse vedtægter træder i stedet for Vedtægter af 24.7.1991 med senere ændringer.

Vedtaget på generalforsamlingen den 4.9.2009.

Dirigent Referent
J. Nørgaard   K. P. Larsen